Intranet
Imatge home facultat
Convocatòries
Convocatòria Ref. 329/2017 PDF Imprimir Correu

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC especialista DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL LAB. DE PLEGAMENT DE PROTEÏNES I MALALTIES CONFORMACIONALS DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 329/2017

 

Codi projecte SUMMA: PK614306

 

Nom del projecte o conveni:

BIO2016-78310-R: “Agregación de proteínas: estrategias terapéuticas, diagnóstico y aplicaciones”

 

 

OBJECTIU:

 

 

La intervenció tècnic-operativa especialitzada en la agregació de proteïnes dins el projecte BIO2016-78310-R.

 

 

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte

 

·          Participar en la purificació i caracterització funcional i estructural de proteïnes amb propietats prion-like, seguint criteris establerts.

     

 

requisits per participar -HI

 

·          Es valorarà significativament el haver realitzar una llicenciatura en l’àmbit de la Biomedicina amb pràctiques experimentals en un laboratori de referencia internacional en el seu camp, la capacitat de treball en equip, la fluïdesa en l’idioma angles i capacitat de comunicació.

·          Títol de tècnic superior de cicle de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent

·          Coneixements bàsics de: Bioquímica i Biologia Molecular i/o Biotecnologia i/o Microbiologia

 

DURADA I JORNADA

·          La durada del contracte serà de  2 mesos amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte.

·          La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres de les 09:00h a les 13:00h

·          Hores per setmana: 20 H

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual:  13.219,20 €  i mensual de : 1.101,60 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 10 al 16 de novembre de 2017

·  Lloc de presentació:  Dr. Salvador Ventura

                             Lab. Plegament de Proteïnes i Malalties Conformacionals

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

                      

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Salvador Ventura, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 17 de novembre de 2017

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 9 de novembre de 2017

Signatura:

 

 

 

 

Dr. Salvador Ventura

 

Resp. Lab. Plegament de Proteïnes i Malalties Conformacionals

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

 

              SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

 

Nº CONVOCATÒRIA

 

LABORATORI

 

DATA CONVOCATÒRIA

 

 

 

 

Dades Personals

Cognoms

 

Nom

 

 

 

NIF o PASSAPORT

NACIONALITAT

 

 

Adreça

 

 

Població

 

Codi postal

 

Província

 

Telèfon

 

 

 

 

Data de naixement

Municipi

 

Província

 

Pais

 

 

 

 

Titulació

 

 

               

ue s’adjunta amb la sol·licitud

 

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud

    

a sol·l        DNI/NIE/Passaport

  Currículum Vitae

  Fotocòpia del títol

  Una fotografia

  Altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum:

 

Les dades personals facilitades per les persones candidates seran incorporades a un fitxer de la UAB amb la finalitat de gestionar el procés selectiu. Aquestes dades són imprescindibles per poder assegurar la participació dels candidats en el procés. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les persones interessades tenen dret a exercir, davant la Secretaria General de la UAB, els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició respecte a les dades.

 

 

 

 

 SOL·LICITO ser admès en aquesta convocatòria i DECLARO que són certes les dades que s’hi consignen i que compleixo les condicions exigides per a treballar en una Administració pública i les previstes en les corresponents bases específiques.

 

(Signatura)

 

 

Localitat i data, ______________________________________________________

  
Convocatòria Ref. 328/2017 PDF Imprimir Correu

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC especialista DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL LAB. DE PLEGAMENT DE PROTEÏNES I MALALTIES CONFORMACIONALS DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 328/2017

 

Codi projecte SUMMA: PK614306

 

Nom del projecte o conveni:

BIO2016-78310-R: “Agregación de proteínas: estrategias terapéuticas, diagnóstico y aplicaciones”

 

 

OBJECTIU:

 

 

La intervenció tècnic-operativa especialitzada en la agregació de proteïnes dins el projecte BIO2016-78310-R.

 

 

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte

 

·          Participar en la purificació i caracterització funcional i estructural de proteïnes amb propietats prion-like, seguint criteris establerts.

     

 

requisits per participar -HI

 

·          Es valorarà significativament el haver realitzar una llicenciatura en l’àmbit de la Biomedicina amb pràctiques experimentals en un laboratori de referencia internacional en el seu camp, la capacitat de treball en equip, la fluïdesa en l’idioma angles i capacitat de comunicació.

·          Títol de tècnic superior de cicle de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent

·          Coneixements bàsics de: Bioquímica i Biologia Molecular i/o Biotecnologia i/o Microbiologia

 

DURADA I JORNADA

·          La durada del contracte serà de  1 mes amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte.

·          La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres de les 09:00h a les 13:00h

·          Hores per setmana: 20 H

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual:  13.219,20 €  i mensual de : 1.101,60 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 10 al 16 de novembre de 2017

·  Lloc de presentació:  Dr. Salvador Ventura

                             Lab. Plegament de Proteïnes i Malalties Conformacionals

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

                      

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Salvador Ventura, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 17 de novembre de 2017

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 9 de novembre de 2017

Signatura:

 

 

 

 

Dr. Salvador Ventura

 

Resp. Lab. Plegament de Proteïnes i Malalties Conformacionals

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

 

              SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

 

Nº CONVOCATÒRIA

 

LABORATORI

 

DATA CONVOCATÒRIA

 

 

 

 

Dades Personals

Cognoms

 

Nom

 

 

 

NIF o PASSAPORT

NACIONALITAT

 

 

Adreça

 

 

Població

 

Codi postal

 

Província

 

Telèfon

 

 

 

 

Data de naixement

Municipi

 

Província

 

Pais

 

 

 

 

Titulació

 

 

               

ue s’adjunta amb la sol·licitud

 

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud

    

a sol·l        DNI/NIE/Passaport

  Currículum Vitae

  Fotocòpia del títol

  Una fotografia

  Altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum:

 

Les dades personals facilitades per les persones candidates seran incorporades a un fitxer de la UAB amb la finalitat de gestionar el procés selectiu. Aquestes dades són imprescindibles per poder assegurar la participació dels candidats en el procés. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les persones interessades tenen dret a exercir, davant la Secretaria General de la UAB, els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició respecte a les dades.

 

 

 

 

 SOL·LICITO ser admès en aquesta convocatòria i DECLARO que són certes les dades que s’hi consignen i que compleixo les condicions exigides per a treballar en una Administració pública i les previstes en les corresponents bases específiques.

 

(Signatura)

 

 

Localitat i data, ______________________________________________________

 

 
Convocatòria Ref. 327/2017 PDF Imprimir Correu


CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC especialista DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL LAB. DE PLEGAMENT DE PROTEÏNES I MALALTIES CONFORMACIONALS DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 327/2017

 

Codi projecte SUMMA: PK614306

 

Nom del projecte o conveni:

BIO2016-78310-R: “Agregación de proteínas: estrategias terapéuticas, diagnóstico y aplicaciones”

 

 

OBJECTIU:

 

 

La intervenció tècnic-operativa especialitzada en la agregació de proteïnes dins el projecte BIO2016-78310-R.

 

 

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte

 

·          Participar en la purificació i caracterització funcional i estructural de proteïnes amb propietats prion-like, seguint criteris establerts.

     

 

requisits per participar -HI

 

·          Es valorarà significativament el haver realitzar una llicenciatura en l’àmbit de la Biomedicina amb pràctiques experimentals en un laboratori de referencia internacional en el seu camp, la capacitat de treball en equip, la fluïdesa en l’idioma angles i capacitat de comunicació.

·          Títol de tècnic superior de cicle de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent

·          Coneixements bàsics de: Bioquímica i Biologia Molecular i/o Biotecnologia i/o Microbiologia

 

DURADA I JORNADA

·          La durada del contracte serà de  1 any amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte.

·          La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres de les 09:00h a les 13:00h

·          Hores per setmana: 20 H

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual:  13.219,20 €  i mensual de : 1.101,60 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 10 al 16 de novembre de 2017

·  Lloc de presentació:  Dr. Salvador Ventura

                             Lab. Plegament de Proteïnes i Malalties Conformacionals

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

                      

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Salvador Ventura, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 17 de novembre de 2017

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 9 de novembre de 2017

Signatura:

 

 

 

 

Dr. Salvador Ventura

 

Resp. Lab. Plegament de Proteïnes i Malalties Conformacionals

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

 

              SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

 

Nº CONVOCATÒRIA

 

LABORATORI

 

DATA CONVOCATÒRIA

 

 

 

 

Dades Personals

Cognoms

 

Nom

 

 

 

NIF o PASSAPORT

NACIONALITAT

 

 

Adreça

 

 

Població

 

Codi postal

 

Província

 

Telèfon

 

 

 

 

Data de naixement

Municipi

 

Província

 

Pais

 

 

 

 

Titulació

 

 

               

ue s’adjunta amb la sol·licitud

 

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud

    

a sol·l        DNI/NIE/Passaport

  Currículum Vitae

  Fotocòpia del títol

  Una fotografia

  Altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum:

 

Les dades personals facilitades per les persones candidates seran incorporades a un fitxer de la UAB amb la finalitat de gestionar el procés selectiu. Aquestes dades són imprescindibles per poder assegurar la participació dels candidats en el procés. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les persones interessades tenen dret a exercir, davant la Secretaria General de la UAB, els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició respecte a les dades.

 

 

 

 

 SOL·LICITO ser admès en aquesta convocatòria i DECLARO que són certes les dades que s’hi consignen i que compleixo les condicions exigides per a treballar en una Administració pública i les previstes en les corresponents bases específiques.

 

(Signatura)

 

 

Localitat i data, ______________________________________________________

 

 
Convocatòria Ref. 87-IBB-2017 PDF Imprimir Correu

convocatòria per a la contractació de personal investigador ordinari – ref. 87-IBB-2017

Departament:

IBB

Àrea de coneixement:

LAB.IMMUNOLOGIA EVOLUTIVA

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:

AG-2017-977: AqüiVal Evolution (biosensor)

Nom del projecte finançador:

AG-2017-977: AqüiVal Evolution (biosensor)

funcions dins del projecte

·   Desenvolupar un biosensor de camp per detecció de metabòlits o enzims rellevants en mostres de mucus de pell de peix.

requisits per a poder participar (punt 2 plec de clàusules)

·  Títol de doctor en biologia, bioquímica o similar.

·  Nivell alt d’anglès

Es valorarà:

·  Experiència prèvia en laboratori i treball en biologia molecular, biologia cel·lular i immunologia de peixos

·  Número i nivell de publicacions.

DURADA I JORNADA

·  La durada del contracte serà de 2 mesos prorrogables fins a la finalització del projecte

·  La jornada laboral serà a temps parcial

·  Hores per setmana: 31 h

Quantia i pagaments

·  Retribució bruta anual: 24.840,00 € bruts anuals

·  Liquidació en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres.

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 27 de setembre al 4 d’octubre de 2017

·  Lloc de presentació:

Dra. Nerea Roher Armentia

Laboratori d’ Immunologia Evolutiva

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI o passaport, currículum, còpia del títol oficial de doctor o doctora, tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats

 

criteris d’avaluació (punt 7 plec de clàusules)

La selecció de les persones candidates serà efectuada pel lab. d’Immunologia Evolutiva d’acord amb els criteris següents:

·   Experiència investigadora en l’àrea biologia molecular, biologia cel·lular i immunologia de peixos, amb especial èmfasi en la manipulació de peixos i en l’obtenció de mostres de mucus de pell per el seu anàlisis posterior. També es valorarà experiència en tècniques bàsiques d’immunologia com western blot, ELISA, citometria, purificació d’anticossos i en tècniques bàsiques de bioquímica clínica.

·   Currículum de la persona sol·licitant.

resolució (punt 8 plec de clàusules)

·  Òrgan competent per a la resolució: La Dra. Nerea Roher Armentia, responsable del lab. d’Immunologia Evolutiva de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina de la UAB és la persona competent que duu a terme la resolució

·  Data prevista de resolució: la data prevista de resolució d’aquesta convocatòria serà a partir del 5 d’octubre de 2017. El termini legal per resoldre la convocatòria és de sis mesos comptadors a partir de l’endemà del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà, per silenci administratiu, que l’ajut sol·licitat ha estat desestimat.

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

26 de setembre de 2017

Nom: Nerea Roher Armentia

Signatura:

 

 

 

Llegir-ho tot...
 
Convocatòria Ref. 242/2017 PDF Imprimir Correu

++CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC                    AMB DESTINACIÓ AL LABORATORI DE BIOLOGIA MOLECULAR DELS LLEVATS DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 242/2017

Codi projecte SUMMA: PK612945

 

Nom del projecte o conveni: EXPLORACION DE LOS MECANISMOS DE HOMEOSTASIS DE CATIONES MONOVALENTES COMO NUEVA DIANA ANTIFUNGICA

 

 

OBJECTIU

 

La intervenció tècnica en el desenvolupament d’estudis conduents a la caracterització de versions mutants de Ppz1 en possibles centres de fosforilació deduïts d'estudis fosfoproteomics i a la preparació de mostres del complex Ppz1-Hal3 per crosslink químic per anàlisi proteòmic

 

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte (*)

 

·       Purificació de proteïnes recombinants per tècniques d'afinitat.

·       Generació de mutacions puntuals

·       Estudis fenotípics en llevats

·       Estudis de crosslink.

 

requisits per participar -HI

 

 

·       Títol de grau o llicenciat en bioquímica, biologia, biotecnologia o similar o títol de màster o equivalent

·       Coneixements de: genètica molecular de llevats, avaluació de creixement en placa i medi líquid, mutagènesi, expressió i purificació de proteïnes recombinants

·       Es valorarà experiència en biologia molecular de llevats (mínim 2 anys).

·       Altres requeriments: bon coneixement de l'anglès parlat i escrit. coneixements bàsics de proteòmica. Capacitat de treball en equip

 

 

DURADA I JORNADA

 

·       La durada del contracte serà de 6 mesos.

(1) Contractes eventuals per acumulació de tasques: amb possibilitat d'una sola pròrroga per una durada total acumulada de 6 mesos.

(2) Contractes en pràctiques: amb possibilitat de pròrroga en els termes de l'article 11.1 b i c) de l'Estatut dels Treballadors.

(3) Contractes d'obra i servei: amb possibilitat de pròrroga fins a 24 mesos o fins la durada del projecte.

La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres, de les 9:00 a les 13:00 hores.

·       Hores per setmana: 20

 

 

RETRIBUCIÓ

 

·  Retribució bruta anual:  17.026,20 €   i mensual de :    1.418,85 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

 

termini i presentació de sol·licituds

 

·  Període de presentació: del 08/09/2017 al 15/09/2017

·  Lloc de presentació:  Secretaria de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina.

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

 PROCÉS DE SELECCIÓ

 

·  El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant: correu electrònic

 

 

resolució

 

·  Òrgan competent per a la resolució: Institut de Biotecnologia i Biomedicina – Biologia Molecular-Llevats

·  Data prevista de resolució: 15/09/2017

 

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),    8  de setembre   de 2017

 

Signatura:

 

 

 

 

Nom: JOAQUIN ARIÑO CARMONA

 

Càrrec: Catedràtic responsable del projecte

 

Llegir-ho tot...
 
PhD Fellowship PDF Imprimir Correu

 

 PhD Fellowship in Functional and Comparative Genomics 

A FPI fellowship to carry out a PhD degree in Human Genomics is available at the Comparative and Functional Genomics group, located at the Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB) of the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). The successful candidate will join a young, dynamic, and interdisciplinary team and will collaborate in the research project “Integrative analysis of the functional impact of inversions in genomes and phenotypic traits”, funded by the Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO). 

 

The PhD project could have an experimental or bioinformatics focus and it will be related with the use of novel genomic and bioinformatics methods to estimate the functional consequences of inversions and estimate the mosaicism rates for inversions in the human genome. The selected candidate is expected to join the UAB PhD Program in Genetics, which has been awarded with the Mention to Excellence, or the new Interuniversity PhD Program in Bioinformatics. 


Requirements: 

We are looking for highly-motivated and talented individuals with interest in science and a Master degree in an area related to Genomics, Genetics, Molecular Biology, Bioinformatics or Evolution. 


Conditions: 

Total duration of contract will be of 4 years with an annual salary of ~16.500 €. 


Application: 

To express interest in the position, send an e-mail with a copy of your CV and contact information to Mario Cáceres ( Aquest correu electrònic és protegit contra spam bots, necessiteu JavaScript habilitat per veure'l ). 

 

Official application should be done through the MINECO website, which is expected to open in September 2017: 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda35a0c5dc7c68b11001432ea0/?vgnextoid=11f35656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD 


Application deadline: 

Please send expression of interest before September 15th 2017. 

Official application deadline is expected to be at the end of September 2017. 


Additional information: 

Comparative and Functional Genomics group: http://grupsderecerca.uab.cat/cacereslab/ 

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB): http://ibb.uab.cat/ibb/ 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): http://www.uab.cat 

 
<< Inici < Anterior 1 2 3 4 5 Següent > Final >>

Resultats 1 - 15 de 63
  Esdeveniments recents:
Mapa del web Sobre el web Contactar

IBB - Campus Universitari - 08193 Bellaterra - Cerdanyola del Vallès - Barcelona
Tel. 93 581 1233 / 93 581 3582

2008 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats